GULF ตั้งบริษัทเข้าบริหารพลังงานแสงอาทิตย์ และ solar rooftop

249 views 4:34 am 0 Comments January 2, 2022

GULF ตั้ง “กัลฟ์ เอ็มพี1” เดินหน้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ solar rooftop พร้อมจับมือ Mitsui & Co 30.0 ตั้ง “มิตรพาวเวอร์แคปปิตอล (ไทยแลนด์)” ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจาก solar rooftop จำนวน 12 โครงการ

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF รายงานการจัดตั้งบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี1จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งรวมไปถึงระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (solar rooftop)และการให้บริการบำรุงรักษาระบบพลังงานดังกล่าวแบบครบวงจรนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่16ธันวาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ70.0 ผ่าน GULF1 ร่วมกับ Mitsui & Co., Ltd. ซึ่งถือหุ้นซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ในสัดส่วนร้อยละ 30.0 ผ่านบริษัท มิตรพาวเวอร์แคปปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจาก solar rooftop เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้า SPP จำนวน 12 โครงการ ภายใต้บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด และลูกค้า รายอื่น ๆ ตามที่จะตกลงร่วมกัน

ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทดังกล่าว เป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมและ ขับเคลื่อนความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศ